หน้าแรก
 

          บริษัทก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ตลอด 40 กว่าปีนี้เราในนามของ หจก.เอเซียรับเบอร์ โดยผู้บริหาร 4 คน ซึ่งเป็นพี่น้องกัน  ร่วมกันบริหารงานมาตลอดด้วยความมุ่งมั่นทางการตลาด  และพัฒนาคุณภาพตลอดระยะ
เวลา  ทางบริษัทฯ  ได้เน้นถึงคุณภาพมาตลอดว่าจะทำให้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย  มีคุณภาพ  เทียบเท่ากับ
สินค้าของทางต่างประเทศ
          ทางบริษัทฯ  ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์  "เอเอสบี"  และส่งจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายกว่า
300 แห่งทั่วประเทศ  คุณภาพสินค้าของทางบริษัทฯ  เราเป็นที่ยอมรับของลูกค้า  มาตลอด  30-40 ปี  และด้วย
เทคโนโลยีของเรา  ทางบริษัทฯ ขอรับรองด้วยความจริงใจ  และความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมในเรื่องคุณภาพ
เรา "เอเซียรับเบอร์" ขอรับรองว่า คุณธรรม และคุณภาพ ต้องมาก่อนเสมอ